kitz mission

ข้อชี้แจงคำแถลงพันธกิจของ KITZ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ในปีงบประมาณ 2020 เราได้มีการหารือกันถึงความสำคัญของความเป็นตัวตนในฐานะของบริษัทและการมีส่วนสนับสนุนต่อสังคมของเรา และตัดสินใจที่จะปรับปรุงแก้ไขพันธกิจขององค์กรนั่นคือ "คำแถลงพันธกิจของ KITZ" ในการประกาศวิสัยทัศน์การบริหารจัดการระยะยาวของเรา

เราตระหนักดีว่าพันธกิจต่อสังคมของเราคือ การสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมโลกที่อุดมสมบูรณ์และอนาคตที่ยั่งยืน เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีควบคุมของไหลและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทCorporate Mission